Online Binding

Hoe verwelkom je online (nieuwe) studenten en zorg je ervoor dat ze zich met elkaar en de opleiding verbonden voelen? Hoe houd je studenten online gemotiveerd? Online onderwijs vraagt om een andere werkwijze om online binding tot stand te brengen. Hoe je dit doet? Wij helpen je op weg met tips en tricks die je in de praktijk kunt inzetten!

Online Binding

Wat is online binding?

Bij online binding hebben we het over de betrokkenheid en verbondenheid die in online interactie ervaren wordt. Interactievormen vanuit de student zijn er in drie componenten: tussen student en docent, tussen studenten onderling en tussen student en inhoud.

“Binding is het hart van welbevinden en motivatie van studenten”
Nicole van den Braak, studieloopbaanbegeleidingscoördinator Avans Hogeschool
Studenten laptop

Verbondenheid zorgt voor meer motivatie 

Verbondenheid is een basisbehoefte van mensen. Als deze basisbehoefte worden vervuld dan zorgt dit voor een hogere motivatie en meer diepgaand leren. Wanneer er geen sprake is van verbondenheid dan kan dit leiden tot een isolement. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de mentale als fysieke gezondheid van studenten en kan leiden tot stress, eenzaamheid en diverse fysieke gezondheidsproblemen.

Judith Dopmeijer schreef een essay over sense of belonging als fundament voor community-vorming in een blended leeromgeving. Sense of belonging wordt omschreven als “een gevoel van veiligheid en geborgenheid dat ontstaat vanuit de beleving dat men onderdeel is van een community, organisatie of instituut.” Dopmeijer merkt op dat de kwetsbare ontwikkelingsfase waarbij de jonge student bezig is met het vinden van een identiteit en het vervullen van de basisbehoefte verbondenheid samenvalt met de start aan een hogeschool of universiteit.

Kader voor Studiesucces

Binding heeft dan ook invloed op het studiesucces en dit wil je als docent op zo’n manier vergroten dat het de kwaliteit van het onderwijs versterkt. Het lectoraat Studiesucces van de Hogeschool InHolland definieerde factoren van studiesucces in het model ‘Kader voor Studiesucces’. Hierin komt naar voren dat actieve betrokkenheid, gezien worden, betekenis en sociale en academische integratie belangrijke factoren zijn voor studiesucces.

Kader voor studiesucces

Betekenis

Wanneer studenten betekenis vinden of een doel hebben in hun onderwijservaring, dan zullen ze waarschijnlijk meer studiesucces ervaren en minder snel uitvallen. Studenten moeten ervaren dat het onderwijs, en de opbrengst van dat onderwijs, persoonlijk en praktische waarde voor hen heeft.

Gezien worden

De kans op studiesucces neemt toe als de student het gevoel heeft als persoon belangrijk te zijn, ertoe te doen voor de instelling. Ook is het belangrijk dat het instituut om hem geeft als een persoon en niet als een nummer. Het zijn de subtiele signalen uit formele en informele communicatie die weergeven hoe de instelling of opleiding de studenten waardeert.

Actieve betrokkenheid

Bij actieve betrokkenheid gaat het om de kwantiteit en kwaliteit van de tijd en energie die studenten investeren in binnen- en buitenschools leren. Van actieve betrokkenheid kan een zelfversterkend effect uitgaan. Wanneer een student goed voorbereid aanwezig is en goed meedoet in de les, dan zal deze student zich meer met het onderwijs identificeren en geneigd zijn zich actiever in te zetten. Aanwezigheid is vaak een betere voorspeller voor studieprestaties dan totaal besteedde studietijd.

Academische en sociale binding

Hoe zorg je ervoor dat studenten ook online een gevoel van verbondenheid en sense of belonging ervaren? Als eerste moet de student zich thuis voelen in de onderwijsomgeving en aan leren toekomen, dit noemen we academische binding. Daarnaast moet er sprake zijn van sociale binding waarbij er goed contact is met docenten en medestudenten, en er sprake is van een gevoel van saamhorigheid. Wanneer de academische en sociale binding op orde is voelen studenten zich veilig en thuis in de onderwijssetting en durven ze (hulp)vragen te stellen. Studenten met een hoge mate van belonging hebben hierbij een grotere intentie om hun studie voort te zetten