SURF Strategie 2022-2027 van start

Wanneer we de ontwikkelingen in de wereld om ons heen analyseren, zien we dat er veel verandert. In de nieuwe SURF Strategie 2022-2027 die in 2021 is goedgekeurd door de ledenraad geven wij invulling aan onze missie: het mogelijk maken van betrouwbare en innovatieve ict-voorzieningen, waarmee het Nederlandse onderwijs en onderzoek kan uitblinken.

SURF Strategie 2022-2027 Cover
3 rollen van SURF

Meer bewust handelen naar onze rollen

SURF heeft van oudsher drie rollen. Deze zijn ingebakken in de rechtsvorm coöperatie: een vereniging met een bedrijf. Om in de toekomst nog succesvoller te zijn, zullen we er meer bewust naar gaan handelen: 

  1. SURF als vereniging, waarin leden samen optrekken over de grenzen van hun campus heen en samen met de SURF-organisatie kennis ontwikkelen, bundelen en delen over de optimale inzet van ict in onderwijs en onderzoek, 
  2. SURF als dienstverlener, waarin de SURF-organisatie een betrouwbaar en state-of-the-art dienstenaanbod levert dat in samenspraak met leden tot stand is gekomen en 
  3. SURF als innovatiewerkplaats, waarin we een omgeving creëren waar leden onderling en met de SURF-organisatie optimaal kunnen samenwerken aan complexe innovatievraagstukken. We kiezen bij deze vraagstukken voor een ecosysteem-aanpak, waarbij verschillende partijen, afspraken en technologieën worden samengebracht om gezamenlijk een oplossing te realiseren.

Eerste innovatiezone van start: state of the art (cyber)veiligheid

Binnen de rol van SURF als innovatiewerkplaats werken wij samen aan negen innovatiezones. De eerste innovatiezone is gestart in 2021: State of the art (cyber)veiligheid. Deze zone heeft als ambitie dat alle aangesloten instellingen en de sector als geheel weerbaar zijn en blijven tegen cyberdreigingen. Er zijn vier roadmaps opgesteld die bijdragen aan het behalen van deze ambitie.

Omdat cyberveiligheid de verantwoordelijkheid van de individuele instellingen is, richten de roadmaps zich op alles wat instellingen samen willen doen, gemeenschappelijk hebben en waar het efficiënt is om iets centraal te organiseren. Daarbij staat solidariteit centraal en hebben instellingen de ruimte om hun eigen tempo te aan te houden.

Roadmaps state of the art (cyber)veiligheid

Twee van de vier roadmaps in de innovatiezone die als eerste startte, state of the art (cyber)veiligheid, zijn inmiddels verder uitgewerkt. Dat zijn: ‘Samen in control’ en ‘Techniek, bewustzijn en vaardigheden’.

1 | Samen in control

De roadmap ‘Samen in control’ richt zich op de organisatorische en beleidsmatige kant van cybersecurity. Enerzijds door instellingen te helpen om in control te komen en risicogebaseerd te gaan werken. Anderzijds door sectorbreed afspraken te maken over onder andere frameworks en normenkaders, zodat alle instellingen een basisniveau hebben en zo goed mogelijk kunnen samenwerken.

2 | Techniek, bewustzijn en vaardigheden

De roadmap ‘Techniek, bewustzijn en vaardigheden’ is gericht op technische en uitvoerende maatregelen die instellingen helpen weerbaarder te worden. Het is belangrijk dit gezamenlijk aan te pakken, bijvoorbeeld met een referentiearchitectuur, sectorbreed crisisplan en afspraken over basismaatregelen. Zo kunnen instellingen elkaar optimaal helpen en kennis uitwisselen. Daarnaast willen instellingen kunnen handelen op risico’s en het effect zien van risicobeperkende maatregelen.

Raad van bestuur SURF

Totstandkoming nieuwe SURF Strategie

"We hebben goed geluisterd naar de behoeften en wensen van de leden, in gesprekken met leden en andere stakeholders. Daarbij zijn onder andere de ledenraad, de CSC’s, de WTR en raad van commissarissen betrokken geweest. Ook de SURF-organisatie heeft veel input geleverd, met lessen uit het verleden en ambitie voor de toekomst. Via webinars, bijeenkomsten met managers en teamleiders en de ondernemingsraad hebben we ideeën getoetst en samen ontwikkeld." – SURF BestuurDownload de SURF Strategie 2022-2027