Using blended education to improve perineal skills training

Studenten Verloskunde moeten voldoende kunnen oefenen met het zetten en hechten van episiotomieën (het zogenoemde ‘inknippen’ bij bevallingen). Daarom wordt in dit project een blended onderwijsontwerp ontwikkeld waarin studenten dit kunnen leren. Dit onderwijsontwerp omvat een gesimuleerde omgeving.

Man aan laptop met mobiel van bovenaf gefotografeerd

Instelling

Hogeschool Zuyd (penvoerder), InHolland, Hogeschool Rotterdam

Doel en doelgroep

Sommige verloskundige handelingen worden steeds minder vaak uitgevoerd in de praktijk. Daarbij gaat het met name om het ‘inknippen’ van het perineum tijdens de bevalling en direct na de bevalling hechten van de episiotomie. Simulaties met modellen die de werkelijkheid benaderen kunnen hiervoor een goed alternatief zijn.

Dit project richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van een blended onderwijsontwerp om studenten verloskunde te leren episiotomieën te zetten en hechten. Dit levert een meerwaarde op voor studenten, maar ook voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

De doelgroep van dit project wordt gevormd door de bacheloropleidingen Verloskunde (220 studenten per jaar). Daarnaast kan het project worden gebruikt in scholingstrajecten in de acute verloskunde voor verloskundigen (3900) en gynaecologen (940).

Resultaten

De resultaten van dit project zijn te verdelen in drie groepen:

  1. Een proof of concept van Mixed Reality (MR)-technologie dat studenten verloskunde in staat stelt het zetten en hechten van episiotomieën te leren, oefenen en toetsen. Er is gekozen voor Mixed Reality om vaardigheden te kunnen trainen in een gesimuleerde online setting met fysieke elementen (zoals een schaar of pincet).
  2. Een blended herontwerp van het vaardigheidsonderwijs Perineumletsel voor de verloskunde-opleidingen. Een professioneel bedrijf wordt ingeschakeld om de proof of concept te vertalen naar een definitieve MR-technologie voor onderwijs en onderzoeksdoeleinden.
  3. Het eindresultaat is uiteindelijk een blended ontwerp voor vaardigheidsonderwijs, inclusief een evidence-based MR-technologie, aangevuld met ontwikkel- en onderzoeksresultaten. Dit eindresultaat wordt vrij beschikbaar gesteld voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen en praktijkinstellingen.

Ontwikkelde materialen

Het materialen liggen in het verlengde van de resultaten die hierboven zijn genoemd. De belangrijkste deliverables zijn:

  1. een eindproduct van MR-technologie voor gebruik in het onderwijs;
  2. een herontwerp van het vaardigheidsonderwijs Perineumletsel (inclusief MR-technologie).

Daarnaast zijn er ook deliverables die gericht zijn op kennisdeling, zoals:

  1. een blog en presentaties voor onderwijsinstellingen, docenten en professionals in de zorg;
  2. een onderzoeksrapportage voor de onderzoeksgemeenschap.

Contactpersoon voor vragen

Marijke Hendrix - marijke.hendrix@zuyd.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.