Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel
Nieuws

De belangrijkste punten uit de SURF-Ledenraad van 10 april

Tijdens de Ledenraad van 10 april werd onder andere gesproken over het SURF-klanttevredenheidsonderzoek, de nieuwe innovatiezone Publieke Waarden, de mid-term review behorende bij de SURF Strategie 2022-2027 en de grootschalige nationale faciliteit voor generatieve AI.

Hieronder lees je meer over de onderwerpen:

Klanttevredenheidsonderzoek

In 2023 voerde SURF een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit onder gebruikers van SURF-diensten met een 8 als gemiddelde uitkomst. Daar zijn we trots op. Er werd onderzoek gedaan naar de tevredenheid over 25 SURF-diensten. Deze diensten kregen ook ieder afzonderlijk een cijfer, met eventuele aanbevelingen. De diensteigenaren gaan met de aanbevelingen aan de slag in hun eigen teams, waaronder de informatievoorziening. In 2025 wordt het KTO herhaald om de verbeteringen en hun effect in kaart te brengen en opnieuw de tevredenheid over onze diensten te meten.

SURF en de dienstverlening wordt door de respondenten van ‘Computable 100’ ook hoog gewaardeerd. SURF staat overall op nummer 6 en is zelfs de meest populaire Nederlandse ict-dienstverlener. De Raad van Bestuur (RvB) is nog het meest trots op het feit dat SURF derde staat als Nederlands ict-bedrijf met hoogste kennisniveau van medewerkers. Dat is een groot compliment aan de medewerkers.

Innovatiezone Publieke Waarden (digitale soevereiniteit) 

De ledenraad stemde voor het voorstel om te starten met de innovatiezone Publieke Waarden (digitale soevereiniteit). Hierin gaat SURF samen met zijn leden als coöperatie de komende jaren aan de slag om nu, en in de toekomst, als sector in control zijn over onze eigen digitale omgeving. Hiermee kunnen instellingen concreet werk maken van publieke waarden.  

Oorspronkelijk startte het onderwerp vanuit de werktitel ‘publieke waarden’. Publieke waarden overstijgen echter het digitale domein en zijn ook relevant bij niet-digitale thema’s zoals internationalisering, sociale veiligheid, diversiteit op de werkvloer en de kansen van publiek-private samenwerking. Dat zou een te brede scope zijn. Daarom richt de innovatiezone zich op het streven naar gemeenschappelijke digitale soevereiniteit, zodat de gehele sector de regie over de benodigde digitale omgeving kan voeren, op basis van publieke waarden. 

Lees het nieuwsbericht 

Voordracht Wetenschappelijk Technische Raad

Tijdens deze Ledenraad werd Paola Grosso voor een tweede termijn in de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) benoemd. Paola is hoogleraar aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam; wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Informatica; en lid van de Multi Scale Networked Systems onderzoeksgroep.

Mid-term Review

Bij de vaststelling van de SURF Strategie 2022-2027 is afgesproken deze halverwege de looptijd te evalueren, met de vraag of er aanpassingen nodig zijn. Deze mid-term review startte eind 2023 met een zelfevaluatie door SURF. Samen met andere documentatie vormde dit de input voor de review vanuit de WTR. Ook bracht de WTR op 5 februari jl. een bezoek aan SURF, en sprak met diverse medewerkers. Op basis hiervan bracht de WTR een onafhankelijk advies uit over de voortgang van de SURF Strategie 2022-2027. In de Ledenraad werden de flexibiliteit en innovatiegerichtheid van SURF en alle SURF-medewerkers nog eens extra benadrukt door de voorzitter van de WTR. Daarnaast adviseert de WTR SURF om een meer leidende rol te nemen op (actuele) thema’s zoals cyber security. 

De RvB herkent zich in de adviezen van de WTR en ziet dit als een aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg. De strategie past nog steeds en de manier waarop SURF deze invult wordt ook als goed beoordeeld. Tegelijk zien SURF en de WTR veranderende omstandigheden (zoals de snelle opkomst van generatieve AI, Npuls als nieuw samenwerkingsverband en cybersecurity risico's), die leiden tot een aanscherping van de hoofddoelen. In de tweede helft van de SURF Strategie ligt de focus daarom nadrukkelijker op:

  • Doorontwikkeling van de strategie voor onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur 
  • Collectiviteit & governance als basis van een krachtige onderzoeks- en onderwijssector
  • De SURF-organisatie is fit for purpose (in dit kader zal eind 2024/begin 2025 een bijgesteld Organisatieplan worden voorgelegd) 

Daarnaast hebben leden van de coöperatie in de tweede helft van de strategie te maken met een ander financieel plaatje en krapte op de arbeidsmarkt. Ook heeft SURF inmiddels een diverser ledenbestand. Dit zorgt ervoor dat er op een meer zakelijke manier gekeken moet worden naar wat SURF wel en niet doet voor leden en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de governance en collectiviteit. De ledenraad vraagt SURF hiervoor voorstellen te doen.

Grootschalige nationale faciliteit voor generatieve AI

Afgelopen december is de Ledenraad geïnformeerd over de start van het project GPT-NL, dat de doelstelling heeft om een open Nederlands taalmodel te ontwikkelen. Inmiddels wordt er vanuit de overheid vooruit gekeken naar een volgende fase, namelijk een grootschalige Europese rekenfaciliteit speciaal voor (generatieve) AI. Gezien de grote afhankelijkheid van China en de Verenigde Staten heeft Europa het voornemen om een eigen AI-foundationmodel te ontwikkelen, dat ontwikkeld en beheerd moet gaan worden in aparte, op AI ingerichte, data centra. Hiervoor is rekencapaciteit noodzakelijk; EuroHPC zet hier calls voor uit, waarvoor Nederland overweegt een aanvraag in te dienen. De ministeries van EZK, OCW en BZK onderzoeken dit samen. In april worden de voor- en nadelen van het opzetten van een nationale AI-faciliteit, ten opzichte van het meeliften op Europese partners of Big Tech leveranciers, in kaart gebracht. Als volgende stap kan besloten worden om als Nederland in te schrijven op de EuroHPC call, die naar verwachting in oktober opengaat en in januari 2025 beantwoord dient te zijn. Door AiNed en SURF wordt het scenario van een voorstel voor een nationale AI-faciliteit uitgewerkt, waarbij zo’n faciliteit voor zowel onderzoeksinstellingen als het bedrijfsleven toegankelijk moet worden. Indien de overheid besluit door te willen gaan met het beantwoorden van de EuroHPC call, wil SURF borgen dat een deel van de capaciteit ten goede komt aan wetenschappelijk onderzoek en daarmee onderdeel wordt van dit initiatief – voor dat deel zou SURF dan meedoen. Voor de wetenschap en technologie in Nederland zou dit een enorme boost zijn. Dit sluit goed aan bij de eerder ontwikkelde strategie grootschalig rekenen, die is besproken met de Commissie Digitalisering Onderzoek van NWO en de Regiegroep HPC van SURF en onderdeel is van de innovatiezone rondom de toekomst van de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur. 

Gezien de benodigde financiële middelen voor een nationale AI-faciliteit van 400 tot 500 miljoen euro voor de komende 8 jaar, waarbij EuroHPC de helft voor haar rekening neemt, wordt naast de ministeries gesproken met regio’s zoals de provincie Groningen om te participeren in de business case. SURF zelf voert de komende maanden een risicoanalyse uit om de afweging te maken of en zo ja hoe we als coöperatie hierin mee willen doen. Vooruitlopend op een definitief antwoord vanuit de ministeries van EZK, OCW en BZK (zij zijn hierbij in the lead) of Nederland zich hard wil maken voor het aantrekken van deze nationale faciliteit, en de uitwerking van de risicoanalyse door SURF zelf, werd aan de Ledenraad meegegeven dat er in de Ledenraad van 9 oktober 2024 moet worden besloten over eventuele deelname van SURF aan dat initiatief, aangezien dit niet staat opgenomen in het jaarplan 2024.  

Wijzigingen in de Ledenraad

  • In de Ledenraad van december is aangekondigd dat de (nieuwe) vierde zetel voor het mbo wordt ingevuld door Hans Maas, lid van het College van Bestuur van het Grafisch Lyceum Rotterdam.
  • De (nieuwe) vijfde zetel voor het mbo wordt ingevuld door Simone Fredriksz, lid van het College van Bestuur van het Albeda College.
  • Van de NFU is bericht ontvangen dat de zetel die wordt ingevuld door Josefien Kursten van UMC Utrecht wordt overgenomen door Dirk Schraven, lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.
  • Door het afscheid van Tineke Zweed bij de Hogeschool Utrecht is er een vacature ontstaan in de afdeling hbo, die wordt ingevuld door Gerard van Assem, lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht.
  • Door het afscheid van Hanneke Reuling bij de Hogeschool van Amsterdam is er een vacature ontstaan in de afdeling hbo, die wordt ingevuld door Ton Groot Zwaaftink, voorzitter van het College van Bestuur van de Thomas More Hogeschool.
  • Drs. J.W. van Wessel nam afscheid bij de Koninklijke Bibliotheek. Niek Schroten, directielid Informatie & technologie, vertegenwoordigt voortaan de Koninklijke Bibliotheek.