Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel
Nieuws

De belangrijkste punten uit de SURF-Ledenraad van 11 oktober

Tijdens de Ledenraad van 11 oktober werden onder andere de zetelverdeling van de Ledenraad, de afronding van het project tarieven, de voortgangsrapportage van het jaarplan, het WTR-advies inzake architectuur en de mid-term review van de strategie besproken. Ook werden in deze ledenraad twee mbo-instellingen officieel lid van SURF en is daarmee vanaf nu het gehele mbo aangesloten bij SURF.

De volgende onderwerpen zijn met de Ledenraad besproken:

Zetelverdeling Ledenraad

In de zelfevaluatie van de Ledenraad afgelopen april, vroeg de afdeling mbo om een heroverweging van de hoeveelheid zetels die beschikbaar is voor de het mbo. Gezien de groei van het aantal leden binnen SURF (alle mbo-scholen zijn inmiddels lid) en de toenemende ict-volwassenheid, die ertoe leidt dat het mbo inmiddels volwaardig deelneemt aan SURF, wil de afdeling meer inspraak en daarom meer zetels in de Ledenraad. De Ledenraad ging akkoord met het voorstel om uit te breiden van ten hoogste drie naar ten hoogste vijf zetels voor de afdeling mbo. Door de uitbreiding van het aantal zetels wordt de omvang van de Ledenraad groter (een andere afdeling hoeft hier geen zetels voor in te leveren). Deze wijziging vereist een statutenwijziging, die vanaf eind oktober 30 dagen ter inzage zal liggen voor alle leden.

Afronding project tarieven

Na positief advies van de Ledenraad-tarieven-commissie, SURF Portfolio Adviescommissie (SPA)  en CSC-voorzitters, ging de Ledenraad akkoord met de volgende drie voorstellen:

 • Het overgrote deel van de netwerkdiensten zijn onderdeel van het basispakket. Omdat voorheen grotere netwerkverbindingen (meer dan 10MB en lichtpaden) niet standaard waren, werden deze als additionele dienst afgenomen. Inmiddels zijn dergelijke verbindingen meer standaard en is het voorstel deze onderdeel te maken van het basispakket. Daarmee komen de diensten beschikbaar voor alle leden. Alleen zeer grote netwerkverbindingen zijn dan nog additioneel. Financieel gezien verandert er niks. De tarieven die als additioneel in rekening werden gebracht, worden voortaan onderdeel van de basisvergoeding, bij de leden die deze dienst afnemen. Er werd voorgesteld om dit te implementeren per 2025, aangezien de tarievenbrief voor 2024 reeds is gepubliceerd.
 • Er werd ook gekeken naar het voornemen om het kernpakket gelijk te stellen aan het basispakket. Dit leek een goede stap om zaken makkelijker te maken. Onlangs stelde de SPA voor om enkele nieuwe diensten op te nemen in het basispakket, waarvoor opname in het kernpakket (dat gedwongen winkelnering regelt) te verstrekkend is. Daarom werd voorgesteld dit voorstel niet door te zetten.
 • Tenslotte sprak de commissie over het samenvoegen van de basispakketten voor infrastructuur en inkoop (de basispakketten van voorheen SURFnet en SURFmarket). Met de fusie is het logisch dat de pakketten worden samengevoegd tot één, waarbij de inhoud niet wijzigt.

Met de goedkeuring van de Ledenraad op deze drie punten is het project tarieven afgerond.

Lidmaatschapsaanvragen

SURF ontving de afgelopen periode twee nieuwe aanvragen van mbo-instellingen, te weten Scalda en Mediacollege Amsterdam. Tijden de Ledenraad werden de aanvragen goedgekeurd. Dit betekent dat nu alle mbo-instellingen aangesloten zijn bij SURF. Zij worden van harte verwelkomd.

Voortgangsrapportage jaarplan SURF 2023

De Raad van Bestuur informeerde de Ledenraad over de stand van zaken omtrent het jaarplan 2023 en de geboekte voortgang met een voortgangsrapportage incl. kpi’s. Enkele belangrijke punten zijn:

 • SURF is goed op weg om de ambitie en strategie te realiseren. Met name de rollen van vereniging en dienstverlener worden goed vervuld en er wordt aan de verwachtingen voldaan. Voor de innovatiewerkplaats-rol is de context belangrijk, namelijk dat veel activiteiten plaatsvinden of gelieerd zijn aan andere grote programma’s zoals Npuls en Open Science NL, waardoor niet altijd het eigen tempo bepaald kan worden.
 • Het intern duurzaam inregelen van processen en systemen blijkt, na de eerste harmonisatie-exercitie vanuit de fusie, weerbarstig te zijn en blijft veel tijd en aandacht vragen.
 • SURF wordt goed gewaardeerd door de leden, gezien de resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek, en de medewerkers, gezien de resultaten uit het medewerkersonderzoek. Bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, met behulp van digitalisering, staat bij iedereen hoog in het vaandel. Zowel bij medewerkers als bij leden.

Innovatie bij SURF

Sinds 2022 hanteren we binnen de SURF strategie innovatiezones en roadmaps. Ron Augustus, CINO SURF, gaf een toelichting op de stand van zaken. De Ledenraad ging akkoord met het voorstel om de vier innovatiezones bij onderzoek terug te brengen naar twee innovatiezones, waarbij de onderwerpen uit de verdwijnende innovatiezones worden herverdeeld over de blijvende innovatiezones.

WTR-advies architectuur

De Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Ledenraad. In deze Ledenraad werd het ongevraagde advies omtrent architectuur besproken. Samengevat adviseert de WTR aan SURF en de Ledenraad om de vrijblijvendheid van de reeds ontwikkelde architectuurmodellen HOSA/HORA (voor het HO) en MOSA/MORA (voor het mbo) weg te nemen. Deze modellen worden gewaardeerd door (met onderwijs en onderzoek bekende) ict-professionals en andere betrokkenen, maar commerciële en publieke dienstverleners hoeven deze niet te gebruiken. De WTR adviseert de Ledenraad en SURF daarom om de architectuurkaders nadrukkelijker een formele status te verlenen en na te gaan of er op bestuurlijk niveau afspraken gerealiseerd kunnen worden met betrekking tot de verplichting voor dienstverleners en sectorpartners om zich te houden aan de sectorarchitectuur. Voor umc’s is dit Nictiz en geldt deze afspraak al.

De Ledenraad kon zich vinden in het advies van de WTR, maar adviseert om vervolgstappen op te knippen in kleinere bouwstenen aan te geven hoe en waar de besluitvorming zou moeten plaatsvinden (afspraken worden immers op sectorniveau in de branchevereniging gemaakt en niet in de Ledenraad). Waar keuzes invloed hebben op onderwijs en onderzoekprocessen is sowieso meer gesprek nodig. Bij een onderwerp zoals identiteit ziet de Ledenraad ruimte en urgentie om afspraken te gaan maken. Aan de raad van Bestuur van SURF is gevraagd om een plan uit te werken hoe meer handen en voeten aan dit onderwerp te geven.

Mid-term review Strategie 2022-2027

Bij de vaststelling van de SURF Strategie 2022-2027 is afgesproken dat deze halverwege de looptijd geëvalueerd wordt. Deze zogenaamde mid-term review wordt momenteel voorbereid voor de eerste helft van 2024. De Ledenraad keurde het procesvoorstel van de Raad van Bestuur om de mid-term review uit te voeren goed.

Wijzigingen in de Ledenraad

 • Jan van der Boon nam begin augustus afscheid bij NWO-i. Jan de Boer, lid Raad van Bestuur NWO, vertegenwoordigt NWO nu in de Ledenraad.
 • Paulina Snijders maakte per 1 september de overstap naar het UMCG. Per 15 november wordt de ontstane vacature bij Tilburg University ingevuld door Wilma de Koning-Martens.
 • Wilma de Koning-Martens neemt per 15 november 2023 afscheid bij KNAW. Er is nog geen opvolger voor KNAW in de Ledenraad bekend.
 • Frank van der Duijn Schouten nam per 1 september afscheid bij de Open Universiteit. Nicole Ummelen is zijn opvolger.
 • Nicole Ummelen nam per 1 september afscheid bij de Technische Universiteit Eindhoven. Er is nog geen opvolger in de Ledenraad bekend.
 • Robert Zoutendijk is toegetreden tot het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Er is nog geen opvolger in de Ledenraad bekend.
 • Frits Gronsveld nam afscheid bij STC Group. De vrijgekomen mbo-zetel wordt ingevuld door Pauline Satter, lid College van Bestuur bij Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG).
 • Arlène Denissen nam per 1 oktober afscheid bij het Albeda. De vacature binnen de afdeling mbo is nog niet vervuld. 
 • Chris Polman nam afscheid bij het VUmc. Wiro Niessen, lid Raad van Bestuur van het UMCG, neemt de NFU-zetel over.

Dit artikel is relevant tot