Leerlingen met VR bril
Nieuws

De belangrijkste punten uit de SURF-Ledenraad van 13 december

Tijdens de Ledenraad van 13 december werd onder andere gesproken over de herbenoemingen van de Raad van Bestuur (RvB), twee commissarissen en de (vice)voorzitter van de Ledenraad, de statutenwijziging inzake de zetelverdeling van de Ledenraad, het jaarplan 2024 plus bijbehorende begroting, de innovatiezone voor open science en de ontwikkelingen bij publieke waarden.

Zetelverdeling Ledenraad

In de Ledenraad van 11 oktober jl. werd besloten tot een statutenwijziging m.b.t de zetelverdeling. In deze editie van de Ledenraad ging men akkoord met de door de RvB verder uitgewerkte statutenwijziging. Dit betekent concreet dat het aantal zetels voor de afdeling mbo van ten hoogste drie naar ten hoogste vijf zetels is gewijzigd.

Herbenoemingen RvB, Ledenraad en RvC

De Ledenraad ging akkoord met de herbenoemingen van:

 • Jet de Ranitz, voorzitter RvB, per 1 mei 2024, voor een periode van vier jaar;
 • Hans Louwhoff, COO SURF, per 1 juli 2024, t/m 1 maart 2027 (pensionering);
 • Ron Augustus, CINO SURF, per 1 september 2024, voor een periode van vier jaar. 
 • Jan Lintsen, voorzitter Ledenraad, per 13 december 2023, voor een periode van vier jaar;
 • Inge Grimm, vicevoorzitter Ledenraad, per 13 december 2023, voor een periode van vier jaar.
 • Harry van Dorenmalen, voorzitter Raad van Commissarissen, per 1 februari 2024, voor een periode van vier jaar;
 • Saskia Vlaar, voorzitter RBIC, per 1 april 2024, voor een periode van vier jaar.

Jaarplan en begroting 2024

Na uitgebreid beraad keurde de Ledenraad het jaarplan 2024 en de bijbehorende begroting goed. Er is met name gesproken over de begroting en de financiële mogelijkheden dan wel beperkingen naar de toekomst toe, gezien de gezamenlijke ambities die worden uitgesproken. Dit gesprek wordt in april 2024 vervolgd. In aanloop naar dat gesprek wordt er een commissie uit bestuursleden geformeerd om toekomstscenario’s voor te bereiden.

Voor 2024 is de begroting van SURF (het resultaat uit bedrijfsvoering) op het oog sluitend. Het pijnpunt van de begroting ligt bij de NWO-subsidies: ondanks recent verleende inflatiecorrectie zijn de middelen onvoldoende voor de gewenste onderzoekvoorzieningen. Dit is gepresenteerd als een overvraag voor subsidie in 2024 (2,5 miljoen euro). Het is niet waarschijnlijk dat NWO dit kan honoreren, wat zal leiden tot een tekort (en als zodanig dus een risico in de begroting). De RvB van SURF en NWO gaan hier samen over in gesprek. Met name voor na 2024 moet besproken worden hoe om te gaan met de krapte in beschikbare middelen en welke keuzes gemaakt zullen moeten worden. De RvB van SURF en de RvB van NWO spreken elkaar hierover voor de kerst.

De belangrijkste speerpunten in het jaarplan zijn:

 • Het tegemoetkomen aan de toenemende vraag van leden, mede als gevolg van Npuls, Open Science en eisen op het vlak van veiligheid;
 • Het verder ontwikkelen van de dienstverlening, onder leiding van de Portfolioboard met o.a. business cases en kwaliteitsmanagement;
 • De implementatie van de Innovatieboard, innovatiezones voor onderzoek en uitbouw van Futuring;
 • De groei van SURF als gevolg van bovenstaande punten in goede banen leiden.

Huisvesting SURF 

Gezien de groei van SURF (vooral vanwege Npuls) is een uitbreiding van (de nu al soms krappe) kantoorruimtes nodig en zeer gewenst. Voor het samenkomen en ontmoeten van elkaar prefereren medewerkers en leden de locatie Utrecht boven Amsterdam. Dit valt samen met een recent aanbod van de eigenaar van Hoog Catharijne om extra vierkante meters te huren, aansluitend aan het huidige pand in Utrecht. Gezien de mogelijkheden tot risicomitigatie (bijvoorbeeld verhuur van vierkante meters in Amsterdam) en de financiële bijdragen vanuit Npuls, wil de RvB overgaan tot het verlengen van het huurcontract voor de locatie in Utrecht en de bijbehorende uitbreiding in gang zetten. De Ledenraad ging akkoord met dit voornemen.

Uitwerking innovatiezone ‘Open Science versterken’

In 2021 verleende de Ledenraad goedkeuring aan de strategie 2022-2027 en daarmee aan negen innovatiezones van SURF. Recent werden de zones voor onderwijs ondergebracht bij Npuls. De zone voor security loopt al enige tijd. De vier innovatiezones van onderzoek zijn geherstructureerd naar twee innovatiezones, namelijk ‘Optimaal gebruikmaken van infrastructuren’ en ‘Open Science versterken’, waarbij er geen onderwerpen verloren zijn gegaan; met daarnaast een doorsnijdend programma ‘Skills en capaciteit opbouwen’. In de Ledenraad werd gesproken over de uitwerking van de innovatiezone ‘Open Science versterken’ waarna men akkoord ging met de richting en de kaders van de drie roadmaps die onderdeel zijn van deze zone. Meer weten over de uitwerking? Lees dan hieronder verder.

Uitwerking Innovatiezone 'Open Science versterken'

De afgelopen periode is gewerkt aan de invulling van de innovatiezone ‘Open Science versterken’. In deze uitwerking staat de rol van coöperatie SURF binnen Open Science beschreven, specifiek naar drie belangrijke thema’s waar roadmaps voor worden voorgesteld, namelijk 1) Open Research Information, 2) Open Scholarly Communication, en 3) FAIR data. De drie roadmaps sluiten aan bij de eerder nationaal opgestelde ambities van het NPOS-ambitiedocument en de daarbij horende ‘Rolling Agenda’. Ook wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij het werkprogramma van het bij NWO opgerichte Regieorgaan Open Science NL en de Open Science agenda’s van de kennisinstellingen, hun bibliotheken en hun brancheverenigingen. SURF legt daarnaast de verbinding met Europese en wereldwijde ontwikkelingen door middel van zijn rol in organisaties zoals EOSC, GEANT, EGI, EUdat, OpenAIRE, eIRG en RDA.

Met name in het creëren van randvoorwaarden van Open Science op het gebied van kennis en infrastructuur, kan SURF een verschil maken voor het tot de norm maken van Open Science. Omdat het landschap veel in beweging is, zijn de in deze innovatiezone en drie roadmaps beschreven gedachten voorgelegd aan belangrijke stakeholders, zoals het Regieorgaan Open Science NL, UNL, NFU en de VH. De komende maanden wordt verder afgestemd met deze belanghebbenden en worden de concrete plannen en de rol van SURF daarin verder uitgewerkt, waarin de CSC’s, bibliotheken (UKB, SHB) en DCC’s (zowel lokaal als thematisch en waaronder DCC-po) nauw betrokken worden. Om aansluiting te houden bij het inmiddels gestarte Regieorgaan Open Science NL, zou SURF graag vanaf januari 2024 met de vandaag voorliggende drie roadmaps starten. De innovatiezone wordt ook met het bestuurlijk overleg Open Science besproken. Bestuurlijk gezien is het bestuurlijk overleg voor Open Science de plek waar de inhoudelijke strategie wordt bepaald.
 

Bevindingen mogelijke innovatiezone Publieke waarden

Afgelopen april sprak de Ledenraad over de mogelijke inrichting van een innovatiezone op het gebied van publieke waarden. Vanuit UNL kreeg SURF de vraag om een verkenning te doen voor dit onderwerp. In de Ledenraad gaven de andere afdelingen aan graag mee te denken en werken aan dit onderwerp en is voorgesteld om een commissie in te richten. Deze wordt geformeerd en komt in aanloop naar de volgende Ledenraad (april 2024) bij elkaar. In deze Ledenraad zal worden gevraagd om een besluit te nemen over de formele oprichting van deze innovatiezone.

Benoeming WTR-lid

De Ledenraad ging akkoord met de benoeming van Ana-Lucia Varbanescu als nieuw lid van de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR). Ana-Lucia is hoogleraar aan de Universiteit van Twente en Associate Professor aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek komt voort uit HPC en onderzoekt het gebruik van heterogene architecturen voor high-performance computing, met een speciale focus op prestatie- en energie-efficiëntiemodellering voor zowel wetenschappelijke als onregelmatige, data-intensieve toepassingen. Haar laatste onderzoek richt zich op zero-waste computing en co-design van systemen.

Npuls

SURF is de penvoerder van Npuls. Vanuit deze rol is de Ledenraad geïnformeerd dat de subsidiebeschikking voor de eerste fase van Npuls is ontvangen (van 1 juli 2023 t/m 1 juli 2025); hiermee viel een risico in de begroting weg. Aan het addendum, behorend bij het door alle deelnemende partijen ondertekende convenant, is hard gewerkt; het zal voor het jaareinde worden afgerond.

Voor de inhoudelijke voortgang van het programma, kijk je op de website van Npuls.

Wijzigingen in de Ledenraad

 • Gerard Nijsten is sinds 10 oktober 2023 adjunct directeur bedrijfsvoering a.i. bij de KNAW, hij neemt namens de KNAW deel aan de Ledenraad.
 • Wilma de Koning-Martens neemt namens Tilburg University plaats in de Ledenraad.
 • Patrick Groothuis neemt namens Technische Universiteit Eindhoven plaats in de Ledenraad.
 • De vacature binnen de afdeling hbo wordt ingevuld door Anneke Luijten-Lub. Zij is lid van het College van Bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein.
 • De vacature binnen de afdeling mbo wordt ingevuld door Dominique Majoor. Zij is lid van het College van Bestuur van het Koning Willem I College.