WTR

De Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1986. De raad adviseert de coöperatie SURF, gevraagd en ongevraagd, over strategische, wetenschappelijke en technische kwesties van de coöperatie.

Advies en toetsing

De WTR staat de ledenraad, bestuur en de raad van commissarissen gevraagd en ongevraagd bij in het nemen van besluiten over strategische, wetenschappelijke en technische aspecten van de werkterreinen van de coöperatie. De raad heeft een kwalitatieve toetsingsfunctie van projecten en activiteiten die de werkmaatschappijen van SURF initiëren. Daarnaast coördineert zij – in opdracht van de raad van commissarissen – reviews en evaluaties van programma’s, thema’s en meerjarenplannen.

Onafhankelijk en deskundig

De WTR bestaat uit erkende onafhankelijke autoriteiten, die op persoonlijke titel worden benoemd. Nieuwe WTR-leden worden voorgedragen door de WTR, en benoemd door de Ledenraad. De raadsleden worden benoemd op basis van hun onafhankelijke blik, toekomstvisie en deskundigheid op de werkterreinen van de coöperatie. Adviezen worden gebruikelijk voorbereid door een commissie van de WTR, die in overleg met de opdrachtgever wordt samengesteld. De WTR als geheel brengt de adviezen uit. Dat garandeert een gebalanceerd resultaat.

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden kan de WTR zich laten bijstaan door externe internationale deskundigen.

Laatste wijziging op 27 nov 2018