News

13 nieuwe projecten voor open en online onderwijs gehonoreerd

In de 8e en laatste ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs stelt de minister van OCW 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar en heeft hiervoor 13 projectaanvragen gehonoreerd. 7 van deze projecten zijn gericht op online onderwijs. Voor het opzetten van vakcommunity's voor open leermaterialen zijn 6 samenwerkingsprojecten gehonoreerd.
Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Veel voorstellen voor open leermaterialen

Dit jaar zijn er relatief veel voorstellen ingediend voor de pijler Open leermaterialen. In het eerste corona-jaar lag de focus meer op online onderwijs en lukte het weinig instellingen om voor de pijler open leermaterialen een voorstel in te dienen. In het tweede coronajaar is dit gelukkig bij getrokken. Onder de 31 voorstellen die zijn ingediend valt op dat immersive technologies (XR/VR-AR-MR en 360-graden video) populair zijn in de voorstellen.

Projectvoorstellen Online onderwijs

Als antwoord op de emergency remote teaching van 2020/2021 is als jaarthema voor de pijler Online Onderwijs gekozen voor ‘de optimale blend’ om instellingen te stimuleren uit te gaan van een doordacht ontwerp van het onderwijs.  De binnengekomen voorstellen voldeden goed aan dit jaarthema. Daarnaast valt dit jaar op dat de meeste voorstellen gericht zijn op ‘immersive’ technologies. In deze pijler zijn 18 voorstellen ingediend, waarvan er 7 zijn gehonoreerd. Bekijk de gehonoreerde projectvoorstellen:

Projectvoorstellen Open leermaterialen

Voor de pijler Open Leermaterialen wordt materiaal gebundeld, geordend en beschikbaar gesteld via bestaande en nieuwe vakcommunity's. Minstens zo belangrijk is de aandacht die de gehonoreerde projecten besteden aan het bevorderen van een cultuur bij docenten gericht op het delen en hergebruiken van leermaterialen. In alle voor honorering voorgedragen voorstellen van deze pijler is duidelijk te zien dat samenwerking tussen instellingen met soortgelijke opleidingen een belangrijke basis vormt voor het project.

Voor de pijler Open leermaterialen zijn 13 voorstellen ingediend door samenwerkingsverbanden van verschillende instellingen. 6 vakcommunity’s zijn gehonoreerd en gaan aan de slag met open leermaterialen. Bekijk de gehonoreerde projectvoorstellen:

Resultaten projecten uit eerdere rondes

De resultaten en materialen van projecten uit eerdere rondes die zijn afgerond zijn beschikbaar, net als de geleerde lessen uit deze projecten. Al het materiaal is met een open licentie vrij beschikbaar en te gebruiken door andere instellingen.

Rol SURF

SURF begeleidt alle projecten en coördineert de uitwisseling en verspreiding van de projectresultaten. Verder initiëren we kortlopende (onderzoeks-)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs.

Meer informatie

Wil je meer weten over de projecten van de stimuleringsregeling open en online onderwijs? Bekijk de projecten en resultaten uit eerdere jaren.